Scientific Board

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Head of the 5th clinic of internal medicine of the Medical Faculty of Comenius University in Bratislava and the University Hospital in Bratislava, 1st Deputy Dean of the Medical Faculty of Comenius University for the faculty collaboration with healthcare facilities, healthcare, and specialised study responsible for representing the Dean. He is the key expert of the Ministry of Health of the Slovak Republic for internal medicine and endocrinology. At the Medical Faculty of Comenius University, he also works as the chair of the exam committee for the final graduation exams in internal medicine, professional supervisor for teaching of internal propedeutics and internal medicine in the subject general medicine, professional supervisor for specialised study in endocrinology and the chair of the exam committee for the specialisation exams in endocrinology. Professor Payer is also a member of the Academic Senate and the Scientific Committee of the Medical Faculty of Comenius University, exam committee for the board certification exams in endocrinology at the Slovak Medical University in Bratislava, a member of editorial committee of various medical journals including Osteologický Bulletin (Bulleting of Osteology), Slovenský Lekár (Slovak Physician), Medicínsky monitor (Medical Monitor), Forum Diabetologicum, Via practica, Vnitřní Lékařství (Internal Medicine) American Society of Osteology, American and European Societies of Endocrinology, member of the Presidium of the Slovak Medical Society (SLS) where he also acts as the first Vice President. Professor Payer is also a honorary member of the Czech Medical Society of Jan Evangelista Purkyně, Slovak Society of Orthopaedics and Traumatology under the Slovak Medical Society, Society for Metabolic Diseases of the Skeleton under Czech Medical Society of J. E. Purkyně and other societies and associations. He received a large number of prizes and official distinctions, such as Jessenius Prize of the Slovak Medical Society for his monography titled Osteoporóza (Osteoporosis) in Bratislava, 2013, Gold Medal of the Slovak Medical Society for merits for the association also in Bratislava, 2013, Prize of the Literary Fund for scientific and professional literature for the year 2012 in the category of  biological and medical sciences,  Jessenius Prize of the Slovak Medical Society for his monography Dictionary of Rheumatology, in Bratislava 2010 and many other distinctions.

 

doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., 

She works at the Medical Faculty of the P. J. Šafárik University (UPJŠ) in Košice as an Associate Professor at the Institute of Medical and Clinical Biochemistry. In 2018, she habilitated in the subject Methods of Laboratory Testing in Medicine with the thesis titled “Usage of Molecular Methods in Laboratory Medicine”. Along with her pedagogical and science-and-research activity at the Medical Faculty of UPJŠ, she also worked (2014- 2015) at a post-doctoral position at the University of Oxford, Sir William Dunn School of Pathology, focusing on the field of gene silencing and analysis of chromatin transcription activity in ERBB2 amplicon. In 2007 – 2009, she worked as a scientific researcher at the Institute of Experimental Endocrinology of the Slovak Academy of Sciences. In 2012, she received a temporary scholarship at the Laboratory of Cancer Cell Biology of the Institute of Biochemistry and Experimental Oncology of the Charles University, 1st Medical Faculty in Prague. Associate Professor Rabajdová is the author or co-author of more than 59 original scientific papers (35 in current content journals and databases registered in Web of Science or Scopus), textbooks, monographies and university textbooks and has more than 119 documented references in WofSc. (Hirsch Index: 8). In the past, she acted as the investigator of various VEGA, EPA, FEBS and Erasmus projects. At the moment, she is the principal investigator of the project registered as VEGA 1/0620/19: Usage of Innovative Molecular and Biochemical Methods in Diagnosis of Non-perceptive Endometrium. She is active in analysis of coding and non-coding RNA in gynaecologic malignancy and infertility.

 

RNDr. Gabriel Minárik, PhD., molekulárny biológPre kariéru vedca sa rozhodol už po absolvovaní štúdia odboru molekulová biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dnes pôsobí ako vedecký pracovník Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. 

Svoje vedecké skúsenosti zbieral spoluprácou na výskumných projektoch aj na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Virologickom ústave SAV a aj na II. Detskej klinike DFNsP v Bratislave. Dnes svoju vedeckú činnosť zameriava najmä na výskum v oblasti analýzy DNA/RNA vzoriek s aplikáciou v molekulárno-genetickej diagnostike dedičných a nádorových ochorení, neinvazívnej prenatálnej diagnostike, analýze forenzných vzoriek a ľudského mikrobiómu. Zároveň sa venuje zavedeniu a využitiu sekvenovania novej generácie v klinickej praxi.

Je členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky a European Society of Human Genetics. Výsledky jeho vedeckovýskumnej práce sú zaznamenané v množstve publikovaných štúdií a vedeckých článkov.

 

 

 

Mgr. Peter Baráth, PhD., vedecký pracovník, MGA

Mgr. Peter Baráth, PhD., pôsobí v MGA ako vedecký pracovník v oblasti biochémie a proteomiky. V rámci Chemického ústavu SAV sa špecializuje na výskum v oblasti glykoproteomiky.

Po absolvovaní štúdia biochémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave si rozširoval svoje vedomosti a vedecké skúsenosti účasťou na projektoch na univerzitách vo Švédsku a vo Francúzsku. Následne sa venoval vede a výskumu na Ústave experimentálnej onkológie  SAV, kde za projekt výskumu promotéra ľudského ANT2 génu získal aj čestné uznanie. Skúsenosti zo zahraničia následne rozvinul na Neuroimunologickom ústave SAV pri skúmaní Alzheimerovej choroby za použitia proteomických prístupov . 

Popri svojej vedeckej práci sa venuje aj vedeniu diplomantov a doktorandov. Je aktívny v publikačnej činnosti, ktorá má vysoký citačný ohlas.

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., patológ

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., sa venuje patológii niekoľko desiatok rokov. Po ukončení štúdia medicíny sa špecializoval v odbore patologická anatómia. Praktické skúsenosti získaval nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Istý čas sa venoval výskumu vo Francúzsku, neskôr vyučoval a pokračoval aj vo vedeckovýskumnej činnosti na univerzite v Alabame v Spojených štátoch amerických.

Ako zástupca prednostu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je dnes jedným z popredných špecialistov v patológii. Prednášaním vedného odboru patologická anatómia sa snaží študentom medicíny priblížiť význam bioptickej diagnostiky, ktorá tvorí prevažnú časť práce patológa, je alfou a omegou určenie charakteru a prognózy choroby a naordinovania správnej liečby.

Prof. Dr. Bálint Nagy D.Sc. – vedúci Oddelenia humánnej genetiky na Univerzite v Debrecene.

(h-index 39, 204/4452 publikácií/citácií, i10-index 94)
Odborníkom svetového významu v oblasti humánnej genetiky a genetickej diagnostiky. Pôsobil ako vedúci oddelenia genetiky na Semmelweis Univerzite v Budapešti; na Oddelení medicínskej genetiky na University of Helsinki Central Hospital a ako Visiting Fogarthy Fellow v National Institute of Health, Bethesda, MD, USA. Členom mnohých odborných spoločností, vrátane Hungarian Gynecology society, The American Association for Clinical Chemistry, The New York Academy of Sciences, Hungarian Human Genetic Society, European Society of Human Genetics, European Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaec.
Bol prezidentom a zakladateľom konferencií Central-Eastern European Congress on Free Nucleic Acids in Prenatal Diagnosis, ktoré sa konali aj v SR pričom od druhého je vice-prezidentom. Bol recenzentov v renomovaných žurnáloch ako The Lancet; Human Genetics, BioTechniques, Clinical Microbiology and Infectious Diseases, či BMJ. V roku 1995 získal cenu E. Strandjord Young Investigators Award from the Association of Clinical Laboratory Physicians and Scientists (USA) a v roku 2006 prestížne ocenenie od Maďarskej lekárkej spoločnosti. V projekte bude zodpovedný za spolukoordináciu experimentálneho výskumu, konzultácie pri vyhodnocovaní výsledkov a diseminácií výsledkov.

 

doc. RNDr. Marek Stupák, PhD. – specialist in biochemistry, working at the Institute of Medical and Clinical Biochemistry of the Medical Faculty of UPJŠ as the Deputy Head for pedagogical activity

Within the scope of his pedagogical practice, he takes part in preparation and giving of lectures, seminars and practical classes conducted by the Institute of Medical and Clinical Biochemistry. He works as the supervisor for master’s degree and doctoral theses as well as a member of the committee for graduation exams. In his scientific practice, he has worked in the filed of structure and stability of biomacromolecules, as well as mitochondrial and heme proteins. Associate Professor Stupák also received a post-doctoral scholarship at the Institute of Biochemistry and Cell Biology at Rice University in Houston (USA) taking several months. There, he participated in the process of studying the mechanism of proton translocation by terminal oxidases, which continues to remain a key problem of molecular bioenergetics. Moreover, he is the author and a co-author of several original scientific papers, monographies, and textbooks for teaching. He is a member of the Slovak Medical Society and of the Slovak Society for Clinical Biochemistry.

 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  český chemik a profesor v odbore biochémia, klinická chémia a laboratórna medicína, kancelárVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA"

(h-index 32, 372/4484 publikácií/citácií Scopus)
Univerzity Karlovy v Prahe, vedúci Ústavu lekárskej biochémie a laboratórnej medicíny 1. lekárskej fakulty a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. Jeho hlavné výskumné záujmy zahŕňajú oxidačný stres, pokročilé koncové produkty glykácie (AGE), experimentálnu nefrológiu, nádorové markery a laboratórne riadenie a akreditáciu. Spoluautor 71 kníh. Je členom viacerých vedeckých spoločností vrátane Českej lekárskej akadémie a českej učenej spoločnosti a pôsobí v radách vrátane výkonnej rady EFLM a výboru pre konferencie a kongresy Medzinárodnej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny. Je členom Vedeckej komisie pre zdravie (SPH) Európskej komisie.