Darujte 2 % na vedu a výskum

Vede a výskumu na Slovensku pomáhajú aj 2 % dane

Motiváciou pre tých, ktorí každoročne poukazujú svoje 2 %, je snaha prispieť na aktivity, ktoré majú zmysel. V MGA veríme, že zmysel má venovať sa vede a výskumu na Slovensku v biomedicínskej oblasti. Na Slovensku máme šikovných vedcov a výskumníkov, ktorí dokážu byť inovatívni a výsledky vedy a výskumu vedia využiť aj v praxi.

 

2 % na podporu aktivít MEDIREX GROUP ACADEMY

Nadobudnuté finančné prostriedky z 2 % dane investujeme v MGA do nového prístrojového vybavenia v našich výskumných laboratóriách, do rozširovania ich infraštruktúry a na spolufinancovanie vedeckovýskumných projektov. Prostredníctvom 2 % sa neustále snažíme posúvať hranice vo vede a výskume. Participujeme na výskume, ktorý dokáže priniesť nové, účinnejšie a senzitívnejšie testy. Takisto sa venujeme inovácii metód v laboratórnej diagnostike. Naše výskumné aktivity smerujeme na diagnostiku nádorových ochorení neinvazívnymi metódami.

 

Ako systém darovania 2 % funguje?

1. Každý zamestnanec môže svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

 

2. Následne zamestnanec vyplní vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uvedie meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a organizáciu, ktorej 2 % chcete poukázať. V prípade MGA:

 

  • IČO/SID: 37986805
  • Právna forma: Nezisková organizácia
  • Obchodné meno (názov): MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
  • Sídlo – ulica: Jána Bottu
  • Súpisné číslo: 2
  • PSČ: 91701
  • Obec: Trnava

mga

3. Vyplnený formulár zasiela zamestnanec do 30. 4. daňovému úradu v mieste bydliska (trvalého pobytu).

 

Je dobré vedieť…

Niektorí zamestnanci môžu venovať namiesto 2 % dokonca až 3 % zo zaplatenej dane. Sú to tí, ktorí vlani vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predložia o tom písomné potvrdenie. To je prílohou vyhlásenia o poukázaní dane. Pamätať však treba na to, že ak pri vypisovaní vyhlásenia dôjde k chybe, zamestnanec bude vyzvaný, aby chybu opravil. Ak chybu neopraví, 2 % nebudú vyplatené. To isté platí aj v prípade, ak vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi. Nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane tak zanikne automaticky.

 

 

Darované 2 % sa neprepadnú „do čiernej diery“

Nemôže sa stať, že by 2 %, ktoré putujú neziskovým organizáciám, boli nehospodárne minuté. Zákon totiž presne definuje, na čo smie prijímajúca organizácia poukázanú daň využiť. Sú to verejnoprospešné aktivity, ako je ochrana zdravia, podpora vzdelávania či ochrana ľudských práv. Zákon navyše určuje aj to, akým spôsobom a dokedy musia prijímatelia zverejniť informáciu o použití poukázanej dane.

Mnohé neziskové organizácie dokážu pomáhať iným práve vďaka 2 % z daní. Zamestnanci, ktorým mzdu zúčtoval ich zamestnávateľ, majú možnosť darovať časť svojej dane každý rok do konca apríla. Ak 2 % nikomu nedarujú, stanú sa súčasťou štátneho rozpočtu. Podľa štatistík rezortu financií pribúda každý rok viac a viac darcov 2 %. Ak ich venujú organizáciám, ktoré menia svet k lepšiemu, má to význam.

Na Slovensku nebadať výraznú podporu vo vedeckovýskumnej oblasti. Zo štátneho rozpočtu putuje ročne len pol percenta HDP na tieto aktivity, kým v susednom Česku je to trojnásobok a usmernenia Európskej únie hovoria dokonca o štvornásobku. Ak by sme sa porovnali s Fínskom, ktoré je počtom obyvateľov porovnateľné so Slovenskom, sme na tom až 10-krát horšie.